• Trang chủ
 • Blockchain
 • Hướng dẫn lập trình công nghệ blockchain|Tạo 1 blockchain với Java
212 lượt xem

Hướng dẫn lập trình công nghệ blockchain|Tạo 1 blockchain với Java


Thông qua loạt bài viết Hướng dẫn lập trình công nghệ tiên tiến blockchain bằng java ilook giúp bạn thiết kế xây dựng một bức tranh về cách mà người ta hoàn toàn có thể tăng trưởng công nghệ tiên tiến blockchain thông ngôn ngữ java nói riêngTrong bài viết trước mình đã trình làng qua về việc tạo block chain với Java. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết trước ở đây. Trong bài viết này mình sẽ liên tục ra mắt về việc khai thác những block .
Chúng ta sẽ nhu yếu người khai thác phải thao tác bằng cách thử nghiệm nhiều giá trị khác nhau trong 1 block cho đến khi hash của block đó khởi đầu với một hoặc nhiều số 0 .

Hãy cùng thêm 1 biến int gọi là nonce, biến này sẽ được sử dụng trong phương thức calculateHash() dùng để tính toán hash của block. Tiếp theo chúng ta cần phải thêm phương thức mineBlock(). Class Block sẽ như sau:

package vutachain;

import java.util.Date;

public class Block {

	public String hash;
	public String previousHash;
	private String data; // our data will be a simple message.
	private long timeStamp; // as number of milliseconds since 1/1/1970.
	private int nonce;

	public Block(String data, String previousHash) {
		this.data = data;
		this.previousHash = previousHash;
		this.timeStamp = new Date().getTime();
		this.hash = calculateHash(); // Making sure we do this after we set the other values.
	}

	public String calculateHash() {
		String calculatedhash = StringUtil.applySha256(previousHash + Long.toString(timeStamp) + Integer.toString(nonce) + data);
		return calculatedhash;
	}
	
	public void mineBlock(int difficulty) {
		String target = new String(new char[difficulty]).replace('\0', '0'); //Create a string with difficulty * "0" 
		while(!hash.substring( 0, difficulty).equals(target)) {
			nonce ++;
			hash = calculateHash();
		}
		System.out.println("Block Mined!!! : " + hash);
	}
}

Trên thực tiễn, mỗi người khai thác sẽ khởi đầu lặp lại từ một điểm ngẫu nhiên. Một số người khai thác thậm chí còn hoàn toàn có thể thử số ngẫu nhiên cho nonce

Phương thức mineBlock() nhận vào 1 tham số difficulty(Độ khó), đó là số lượng số 0 bắt đầu hash mà người khai thác phải giải quyết. Độ khó thấp có thể rất dễ dàng để giải quyết gần như là tức thời trên phần lớn các máy tính phổ biến. Tuy nhiên dành cho test chúng ta sẽ đặt tạm là 5. Độ khó càng lớn thì càng mất nhiều thời gian để giải quyết.

Hãy cùng thay đổi VutaChain class như sau:

package vutachain;

import java.util.ArrayList;
import com.google.gson.GsonBuilder;

public class VutaChain {

	public static ArrayList blockchain = new ArrayList();
	public static int difficulty = 5;

	public static void main(String[] args) {
		// add our blocks to the blockchain ArrayList:
		blockchain.add(new Block("Hi im the first block", "0"));
		System.out.println("Trying to Mine block 1... ");
		blockchain.get(0).mineBlock(difficulty);
		
		blockchain.add(new Block("Yo im the second block", blockchain.get(blockchain.size() - 1).hash));
		System.out.println("Trying to Mine block 2... ");
		blockchain.get(1).mineBlock(difficulty);
		
		blockchain.add(new Block("Hey im the third block", blockchain.get(blockchain.size() - 1).hash));
		System.out.println("Trying to Mine block 3... ");
		blockchain.get(2).mineBlock(difficulty);
		
		System.out.println("\nBlockchain is Valid: " + isChainValid());

		String blockchainJson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create().toJson(blockchain);
		System.out.println("\nThe block chain: ");
		System.out.println(blockchainJson);
	}

	public static Boolean isChainValid() {
		Block currentBlock;
		Block previousBlock;
		String hashTarget = new String(new char[difficulty]).replace('\0', '0');

		for (int i = 1; i < blockchain.size(); i++) {
			currentBlock = blockchain.get(i);
			previousBlock = blockchain.get(i - 1);
			// compare registered hash and calculated hash:
			if (!currentBlock.hash.equals(currentBlock.calculateHash())) {
				System.out.println("Current Hashes not equal");
				return false;
			}
			// compare previous hash and registered previous hash
			if (!previousBlock.hash.equals(currentBlock.previousHash)) {
				System.out.println("Previous Hashes not equal");
				return false;
			}
			//check if hash is solved
			if(!currentBlock.hash.substring( 0, difficulty).equals(hashTarget)) {
				System.out.println("This block hasn't been mined");
				return false;
			}
		}
		return true;
	}
}

Sau khi chạy sẽ có tác dụng như sau :

Trying to Mine block 1... 
Block Mined!!! : 00000c81c9596943dc73444ca9bb897e9f6e7b9a066b39dea36e947eabd0f17d
Trying to Mine block 2... 
Block Mined!!! : 000006175450b805d1ae2659038ee7342b0f65626e2cb07e4318e1067357dc72
Trying to Mine block 3... 
Block Mined!!! : 00000ed986669fd1893bb1f0ed889472347eec5092213f6e4e59ae94ab108b4f

Blockchain is Valid: true

The block chain: 
[
 {
  "hash": "00000c81c9596943dc73444ca9bb897e9f6e7b9a066b39dea36e947eabd0f17d",
  "previousHash": "0",
  "data": "Hi im the first block",
  "timeStamp": 1520064238409,
  "nonce": 16723
 },
 {
  "hash": "000006175450b805d1ae2659038ee7342b0f65626e2cb07e4318e1067357dc72",
  "previousHash": "00000c81c9596943dc73444ca9bb897e9f6e7b9a066b39dea36e947eabd0f17d",
  "data": "Yo im the second block",
  "timeStamp": 1520064238593,
  "nonce": 3256441
 },
 {
  "hash": "00000ed986669fd1893bb1f0ed889472347eec5092213f6e4e59ae94ab108b4f",
  "previousHash": "000006175450b805d1ae2659038ee7342b0f65626e2cb07e4318e1067357dc72",
  "data": "Hey im the third block",
  "timeStamp": 1520064247068,
  "nonce": 1208603
 }
]

Bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể biến hóa giá trị của độ khó để kiểm tra xem khi độ khó tăng thì thời hạn khai thác sẽ biến hóa như thế nào .
Nếu có ai đó làm trộn lẫn với tài liệu trong mạng lưới hệ thống blockchain của bạn :

 • Blockchain của họ sẽ không hợp lệ.
 • Họ sẽ không thể tạo ra một blockchain dài hơn.
 • Block chain thực sự chính là chuỗi dài nhất.

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.