• Trang chủ
 • Blockchain
 • [Python] Hướng dẫn xây dựng một mạng Blockchain bằng Python đơn giản nhất
275 lượt xem

[Python] Hướng dẫn xây dựng một mạng Blockchain bằng Python đơn giản nhất


Đăng bởi : Admin | Lượt xem : 3194 | Chuyên mục : Python

Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay chúng ta sẽ đi từ những bước đầu tiên để xây dựng lên một mạng blockchain đơn giản bằng ngôn ngữ python. Giúp chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát nhất về cách thức một blockchain hoạt động.

Bằng cách sử dụng microframework Flask để tạo ra các điểm endpoint, sau đó chạy trên nhiều máy để tạo một mạng phi tập trung. Chúng ta sẽ học cách xây dựng một giao diện người dùng đơn giản để tương tác với blockchain và lưu trữ thông tin cho mọi trường hợp sử dụng, chẳng hạn như thanh toán ngang hàng, trò chuyện hoặc thương mại điện tử.

Mục tiêu là sẽ thiết kế xây dựng một ứng dụng được cho phép người dùng san sẻ thông tin bằng cách đăng những bài post. Nội dung sẽ được tàng trữ trên blockchain, nên nó sẽ không hề đổi khác và sống sót vĩnh viễn. Người dùng sẽ tương tác với ứng dụng trải qua một giao diện web đơn thuần .
Chúng ta sẽ sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên. Bắt đầu bằng cách xác lập cấu trúc tài liệu mà chúng tôi sẽ tàng trữ trong blockchain. Mỗi bài post sẽ gồm có ba yếu tố thiết yếu :

 • Content
 • Author
 • Timestamp

Sau đây tất cả chúng ta sẽ đi luôn vào những bước thực thi :

1. Lưu trữ các giao dịch trong các blocks

Ở đây tất cả chúng ta sẽ tàng trữ theo định dạng được sử dụng thoáng đãng đó là JSON. Và dưới đây là những gì một bài post sẽ được tàng trữ trong blockchain :

{ 
 "author": "some_author_name", 
 "content": "Some thoughts that author wants to share", 
 "timestamp": "The time at which the content was created"
}

Thuật ngữ data trong blockchain thường thay thế bằng transaction. Nên ở đây chúng ta thống nhất sử dụng thuật ngữ transaction để chỉ data trong ứng dụng này.

Các transaction sẽ được đóng gói thành block. Một block có thể chứa một hoặc nhiều transaction. Các blocks chứa các transactions được tạo thường xuyên và được thêm vào blockchain. Do có nhiều blocks nên mỗi block sẽ có một ID duy nhất:

class Block:
  def __init__(self, index, transactions, timestamp):
    """
    Constructor cho một `Block` class.
    :param index: Chỉ số ID duy nhất của một block.
    :param transactions: Danh sách các transactions.
    :param timestamp: Thời gian tạo block.
    """
    self.index = index 
    self.transactions = transactions 
    self.timestamp = timestamp

2. Thêm chữ ký số vào các blocks

Để ngăn những tài liệu trá hình được tàng trữ trên bên trong những blocks và để phát hiện ra điều này tất cả chúng ta sẽ sử dụng hàm băm .

Hàm băm là một hàm lấy dữ liệu có kích thước bất kỳ và tạo ra dữ liệu có kích thước cố định, thường được sử dụng để xác định dữ liệu đầu vào. Hàm băm lý tưởng thường có những đặc điểm sau là:

 • Dễ dàng để tính toán.
 • Cùng một dữ liệu sẽ luôn dẫn đến cùng một giá trị băm.
 • Phải có tính ngẫu nhiên thống nhất tức là ngay cả một thay đổi bit trong dữ liệu cũng sẽ thay đổi giá trị băm đáng kể.

Kết quả của những đặc thù trên là :

 • Hầu như không thể đoán được dữ liệu đầu vào được băm. (Cách duy nhất là thử tất cả các trường hợp đầu vào có thể)
 • Nếu bạn biết cả đầu vào và giá trị băm, bạn chỉ cần truyền đầu vào qua hàm băm để xác minh giá trị băm được cung cấp có đúng hay không.

Có nhiều hàm băm phổ biến khác nhau. Đây là một ví dụ trong Python ta sử dụng hàm băm SHA-256:

>>> from hashlib import sha256
>>> data = b"Some variable length data"
>>> sha256(data).hexdigest()
'b919fbbcae38e2bdaebb6c04ed4098e5c70563d2dc51e085f784c058ff208516'
>>> sha256(data).hexdigest() # bất kể bạn chạy nó bao nhiêu lần, kết quả sẽ là cùng một chuỗi 256 ký tự
'b919fbbcae38e2bdaebb6c04ed4098e5c70563d2dc51e085f784c058ff208516'
>>> data = b"Some variable length data2" # Đã thêm một ký tự ở cuối.
'9fcaab521baf8e83f07512a7de7a0f567f6eef2688e8b9490694ada0a3ddeec8'

# Note: giá trị băm đã thay đổi hoàn toàn !

Chúng ta sẽ lưu trữ giá trị băm của khối vào một trường bên trong đối tượng Block và nó sẽ hoạt động giống như chữ ký số (hoặc chữ ký) của dữ liệu chứa trong đó:

from hashlib import sha256
import json

def compute_hash(block):
  """
  Chuyển đối tượng block thành dạng string JSON sau đó trả về giá trị băm.
  """
  block_string = json.dumps(self.__dict__, sort_keys=True)
  return sha256(block_string.encode()).hexdigest()

3. Nối các blocks thành chain(chuỗi)

Chúng ta cần một cách để đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào trong các blocks trước đó sẽ làm mất hiệu lực toàn bộ chain. Cách làm của Bitcoin là tạo ra sự phụ thuộc giữa các khối liên tiếp bằng cách xâu chuỗi chúng với giá trị băm của block ngay trước. Có nghĩa là sẽ lưu giá trị băm của block trước đó trong block hiện tại khi thêm mới vào một trường có tên là previous_hash.

Sẽ có câu hỏi: vậy còn block đầu tiên thì sao? block đó được gọi là block genesis và nó có thể được tạo thủ công hoặc thông qua một số logic nào đó.

from hashlib import sha256
import json
import time


class Block:
  def__init__(self, index, transactions, timestamp, previous_hash):
    """
    Constructor cho một `Block` class.
    :param index: Chỉ số ID duy nhất của một block.
    :param transactions: Danh sách các transactions.
    :param timestamp: Thời gian tạo block.
    :param previous_hash: Chứa giá trị băm của block đứng trước trong chain.
    """
    self.index = index
    self.transactions = transactions
    self.timestamp = timestamp
    self.previous_hash = previous_hash # thêm trường previous_hash

  def compute_hash(self):
    """
    Chuyển đối tượng block thành dạng string JSON sau đó trả về giá trị băm.
    """
    block_string = json.dumps(self.__dict__, sort_keys=True)
    return sha256(block_string.encode()).hexdigest()

class Blockchain:

  def __init__(self):
    """
    Constructor của class `Blockchain`.
    """
    self.chain = []
    self.create_genesis_block()

  def create_genesis_block(self):
    """
    Hàm generate ra `block genesis` và thêm nó vào chain. Block này có index 
    bằng 0, previous_hash là 0 và một giá trị băm hợp lệ.
    """
    genesis_block = Block(0, [], time.time(), "0")
    genesis_block.hash = genesis_block.compute_hash()
    self.chain.append(genesis_block)

  @property
  def last_block(self):
    """
    Một cách đơn giản để lấy block cuối cùng trong chain. Chú ý chain sẽ luôn 
    có một block đó chính là block genesis
    """
    return self.chain[-1]

Bây giờ, nếu nội dung của bất kể khối nào trước đó biến hóa :

 • Giá trị băm của khối trước đó sẽ thay đổi.
 • Điều này sẽ dẫn đến sự không phù hợp với trường previous_hash trong khối tiếp theo.
 • Vì dữ liệu đầu vào để tính toán giá trị băm của bất kỳ khối nào cũng bao gồm cả trường previous_hash, nên giá trị băm của khối tiếp theo cũng sẽ thay đổi.

Cuối cùng, hàng loạt chain theo khối sửa chữa thay thế bị vô hiệu và cách duy nhất để khắc phục là thống kê giám sát lại hàng loạt chain .

4. Triển khai thuật toán Proof-Of-Work(Bằng chứng công việc)

Dù vậy vẫn có một vấn đề đó là giá trị băm của tất cả các block tiếp theo có thể được tính lại khá dễ dàng để tạo ra một blockchain khác hợp lệ. Để ngăn chặn điều này, chúng ta có thể khai thác tính bất đối xứng của hàm băm mà chúng ta đã thảo luận ở trên để thực hiện nhiệm vụ tính toán giá trị băm khó khăn và ngẫu nhiên hơn. Điều này có nghĩa là: Thay vì chấp nhận bất kỳ giá trị băm nào cho block, chúng ta thêm một số ràng buộc cho nó. Hãy thêm một ràng buộc rằng giá trị băm của chúng ta sẽ bắt đầu bằng n các số 0 phía trước trong đó n là số nguyên dương.

Ở đây ta sẽ thêm một số dữ liệu giả mà ta có thể thay đổi. Ta sẽ thêm một trường mới là trường nonce . Số nonce là một số mà chúng ta có thể tiếp tục thay đổi cho đến khi chúng ta có được một hàm băm thỏa mãn ràng buộc. Việc nonce thỏa mãn các ràng buộc đóng vai trò là bằng chứng cho thấy một số tính toán đã được thực hiện. Kỹ thuật này là phiên bản đơn giản hóa của thuật toán Hashcash được sử dụng trong Bitcoin. Số lượng số 0 được chỉ định trong ràng buộc xác định độ khó của thuật toán PoW (số lượng số 0 càng lớn, càng khó để tìm ra nonce).

Ngoài ra do tính bất đối xứng nên Proof-of-work ( PoW ) khó đo lường và thống kê nhưng rất dễ xác định một khi bạn tìm ra nonce ( bạn chỉ cần chạy lại hàm băm ) :

class Blockchain:
  # độ khó của thuật toán POW
  difficulty = 2
  
  
  ......
  

  def proof_of_work(self, block):
    """
    Hàm thử các giá trị khác nhau của nonce để lấy giá trị băm thỏa mãn
    """
    block.nonce = 0

    computed_hash = block.compute_hash()
    while not computed_hash.startswith('0' * Blockchain.difficulty):
      block.nonce += 1
      computed_hash = block.compute_hash()

    return computed_hash

5. Thêm block vào Chain

Để thêm một block vào chain, thứ nhất tất cả chúng ta phải xác định rằng :

 • Dữ liệu không bị giả mạo (proof of work được cung cấp là chính xác).
 • Thứ tự của các giao dịch được giữ nguyên.
class Blockchain:

  .....

  def add_block(self, block, proof):
    """
    Chức năng thêm block vào chain sau khi xác minh. Xác minh bao gồm:
    * Check nếu proof is đúng.
    * Trường previous_hash đúng và là giá trị băm của block 
    mới nhất trong chain.
    """
    previous_hash = self.last_block.hash

    if previous_hash != block.previous_hash:
      return False

    if not Blockchain.is_valid_proof(block, proof):
      return False

    block.hash = proof
    self.chain.append(block)
    return True

  def is_valid_proof(self, block, block_hash):
    """
    Kiểm tra xem block_hash có phải là giá trị băm hợp lệ của block hay không 
    và thỏa mãn các tiêu chí độ khó.
    """
    return (block_hash.startswith('0' * Blockchain.difficulty) and
        block_hash == block.compute_hash())

6. Mining

Các transactions khởi đầu sẽ được tàng trữ dưới dạng một nhóm những transactions chưa được xác nhận. Quá trình đưa những transactions chưa được xác nhận vào một block và đo lường và thống kê POW được gọi là Mining những blocks. Khi nonce thỏa mãn nhu cầu những ràng buộc được tìm ra, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng một block đã được mined và nó hoàn toàn có thể được đưa vào blockchain .
Trong hầu hết những loại tiền điện tử ( gồm có Bitcoin ), những người miners hoàn toàn có thể được trao một số tiền điện tử như một phần thưởng cho việc sử dụng sức mạnh giám sát của họ để đo lường và thống kê POW. Đây là function mining :

class Blockchain:

  def __init__(self):
    self.unconfirmed_transactions = [] # list transactions chưa được xác nhận
    self.chain = []
    self.create_genesis_block()  ....  def add_new_transaction(self, transaction):
    self.unconfirmed_transactions.append(transaction)

  def mine(self):
    """
    Hàm thêm transactions pending
     vào blockchain bằng các thêm chúng vào block và đưa ra PoW.
    """
    if not self.unconfirmed_transactions:
      return False

    last_block = self.last_block

    new_block = Block(index=last_block.index + 1,
             transactions=self.unconfirmed_transactions,
             timestamp=time.time(),
             previous_hash=last_block.hash)

    proof = self.proof_of_work(new_block)
    self.add_block(new_block, proof)
    self.unconfirmed_transactions = []
    return new_block.index

Ok đây là code của phần xửa lý: source code

7. Tạo giao diện

Phần này tất cả chúng ta sẽ tạo giao diện cho node blockchain để tương tác với ứng dụng tất cả chúng ta vừa thiết kế xây dựng. Ở đây sẽ sử dụng một microframework Python phổ cập được gọi là Flask để tạo API REST tương tác và gọi những actions khác nhau trong node blockchain của tất cả chúng ta. Nếu bạn đã từng thao tác với bất kể framework web nào trước đây, code dưới đây sẽ không khó theo dõi .

from flask import Flask, request
import requests

# Khởi tại ứng dụng flask
app = Flask(__name__)

# Khởi tạo object Blockchain
blockchain = Blockchain()

Chúng ta cần một route để ứng dụng hoàn toàn có thể tạo mới một transaction và ở đây chính là bài post

@app.route('/new_transaction', methods=['POST'])
def new_transaction():
  tx_data = request.get_json()
  required_fields = ["author", "content"]

  for field in required_fields:
    if not tx_data.get(field):
      return "Invalid transaction data", 404

  tx_data["timestamp"] = time.time()

  blockchain.add_new_transaction(tx_data)

  return "Success", 201

Sẽ có một route trả về bản sao của chain. Và route này ứng dụng sẽ sử dụng để để truy vấn toàn bộ tài liệu cần hiển thị :

@app.route('/chain', methods=['GET'])
def get_chain():
  chain_data = []
  for block in blockchain.chain:
    chain_data.append(block.__dict__)
  return json.dumps({"length": len(chain_data),
            "chain": chain_data})

Còn đây là route để gửi một request nhu yếu mine – xác nhận những transaction chưa được xác nhận ( nếu có ). Chúng ta sẽ sử dụng nó để khởi đầu một lệnh mine từ chính ứng dụng của tất cả chúng ta :

@app.route('/mine', methods=['GET'])
def mine_unconfirmed_transactions():
  result = blockchain.mine()
  if not result:
    return "No transactions to mine"
  return "Block #{} is mined.".format(result)

@app.route('/pending_tx')
def get_pending_tx():
  return json.dumps(blockchain.unconfirmed_transactions)

8. Thiết lập cơ chế đồng thuận và phân tán

Có một yếu tố blockchain mà tất cả chúng ta đã tiến hành đang chạy trên một máy tính. Mặc dù tất cả chúng ta đã link những block bằng giá trị băm và vận dụng POW thì vẫn không hề tin yêu vào một thực thể duy nhất ( trong trường hợp ở đây là một máy duy nhất ). Chúng ta cần tài liệu được phân tán tức cần nhiều node để duy trì blockchain. Vì vậy, để chuyển từ một node đơn sang mạng ngang hàng, thứ nhất tất cả chúng ta hãy tạo một chính sách để cho một node mới hoàn toàn có thể biết về những peers ( đồng nghiệp ) khác trong mạng :

# Chứa địa chỉ host của các thành viên tham gia khác của mạng
peers = set()

# route thêm một peer mới vào mạng
@app.route('/register_node', methods=['POST'])
def register_new_peers():
  # Địa chỉ host đến các node ngang hàng 
  node_address = request.get_json()["node_address"]
  if not node_address:
    return "Invalid data", 400

  # Thêm địa chỉ node vào danh sách
  peers.add(node_address)

  # Trả lại blockchain mới
  return get_chain()


@app.route('/register_with', methods=['POST'])
def register_with_existing_node():
  """
  Trong nội bộ gọi đến route `register_node` để
  đăng ký node hiện tại với node từ xa được chỉ định trong
  request và cập nhật lại mạng blockchain
  """
  node_address = request.get_json()["node_address"]
  if not node_address:
    return "Invalid data", 400

  data = {"node_address": request.host_url}
  headers = {'Content-Type': "application/json"}

  # Reuqest đăng ký với node từ xa và lấy thông tin
  response = requests.post(node_address + "/register_node",
               data=json.dumps(data), headers=headers)

  if response.status_code == 200:
    global blockchain
    global peers
    # update chain và các peers
    chain_dump = response.json()['chain']
    blockchain = create_chain_from_dump(chain_dump)
    peers.update(response.json()['peers'])
    return "Registration successful", 200
  else:
    # Nếu có lỗi xảy ra, API sẽ trả lại response
    return response.content, response.status_code


def create_chain_from_dump(chain_dump):
  blockchain = Blockchain()
  for idx, block_data in enumerate(chain_dump):
    block = Block(block_data["index"],
           block_data["transactions"],
           block_data["timestamp"],
           block_data["previous_hash"])
    proof = block_data['hash']
    if idx > 0:
      added = blockchain.add_block(block, proof)
      if not added:
        raise Exception("The chain dump is tampered!!")
    else: # block này là một block genesis nên không cần verification
      blockchain.chain.append(block)
  return blockchain

Một node mới tham gia vào mạng có thể gọi hàm register_with_existing_node để đăng ký với các node hiện có trong mạng. Điều này sẽ giúp ích những điều sau:

 • Request node từ xa để thêm một peer mới vào danh sách các peer đã có.
 • Dễ dàng Khởi tạo blockchain của node mới bằng cách lấy của node từ xa.
 • Đồng bộ hóa lại blockchain với mạng nếu node đó không kết nối với mạng nữa.

Tuy nhiên có một yếu tố với nhiều node do thao tác có chủ ý hoặc nguyên do vô ý ( như độ trễ mạng ), bản sao của chain một vài nút hoàn toàn có thể khác nhau. Trong trường hợp đó những node cần phải chấp thuận đồng ý với 1 số ít phiên bản của chain để duy trì tính toàn vẹn của hàng loạt mạng lưới hệ thống. Nói cách khác, tất cả chúng ta cần đạt được sự đồng thuận .
Một thuật toán đồng thuận đơn thuần hoàn toàn có thể chấp thuận đồng ý với chain hợp lệ dài nhất khi những chain của những node tham gia trong mạng xuất Open rẽ nhánh. Lý do đằng sau giải pháp này là chain dài nhất chứng tỏ số lượng việc làm được thực thi nhiều nhất ( hãy nhớ PoW rất không dễ chiều ) :

class Blockchain

  ....
  
  
  def check_chain_validity(cls, chain):
    """
    Là một hàm helper để check nếu toàn bộ blockchain là đúng
    """
    result = True
    previous_hash = "0"

    # Lặp lại qua tất cả các block
    for block in chain:
      block_hash = block.hash
      # xóa trường đã băm để tính toán lại giá trị băm
      # sử dụng `compute_hash` method.
      delattr(block, "hash")

      if not cls.is_valid_proof(block, block.hash) or \
          previous_hash != block.previous_hash:
        result = False
        break

      block.hash, previous_hash = block_hash, block_hash

    return result

def consensus():
  """
  Thuật toán đồng thuận đơn giản ở đấy là nếu một chuỗi hợp lệ dài hơn được
  tìm thấy, chain của chúng ta sẽ thay thế bằng nó.
  """
  global blockchain

  longest_chain = None
  current_len = len(blockchain.chain)

  for node in peers:
    response = requests.get('{}/chain'.format(node))
    length = response.json()['length']
    chain = response.json()['chain']
    if length > current_len and blockchain.check_chain_validity(chain):
       # Chain hợp lệ dài hơn được tìm thấy!
      current_len = length
      longest_chain = chain

  if longest_chain:
    blockchain = longest_chain
    return True

  return False

Tiếp đến tất cả chúng ta cần tăng trưởng một cách để bất kể node nào thông tin cho mạng rằng nó đã mining ra một block để mọi người hoàn toàn có thể update blockchain của họ và chuyển sang mining những block khác. Các node khác hoàn toàn có thể chỉ cần xác định PoW và thêm block mới được khai thác vào chain tương ứng của mình ( hãy nhớ rằng việc xác định là thuận tiện khi biết được nonce ) :

# Route này để thêm khối người khác vừa mined.
# Đầu tiên cần xac minh block và sau đó là thêm vào chain
@app.route('/add_block', methods=['POST'])
def verify_and_add_block():
  block_data = request.get_json()
  block = Block(block_data["index"],
         block_data["transactions"],
         block_data["timestamp"],
         block_data["previous_hash"])

  proof = block_data['hash']
  added = blockchain.add_block(block, proof)

  if not added:
    return "The block was discarded by the node", 400

  return "Block added to the chain", 201


def announce_new_block(block):
  """
  Một hàm thông báo cho mạng sau khi một block đã được mined.
  Các block khác chỉ có thể xác minh PoW và thêm nó vào
  chuỗi tương ứng.
  """
  for peer in peers:
    url = "{}add_block".format(peer)
    requests.post(url, data=json.dumps(block.__dict__, sort_keys=True))

Hàm announce_new_block nên được gọi sau mỗi block được mined bởi các node để các peer khác có thể thêm nó vào chain của họ.

@app.route('/mine', methods=['GET'])
def mine_unconfirmed_transactions():
  result = blockchain.mine()
  if not result:
    return "No transactions to mine"
  else:
    # Đảm bảo chúng ta có chain dài nhất trước khi thông báo với mạng
    chain_length = len(blockchain.chain)
    consensus()
    if chain_length == len(blockchain.chain):
      # thông báo block được mined gần đây vào mạng
      announce_new_block(blockchain.last_block)
    return "Block #{} is mined.".format(blockchain.last_block.index

9. Xây dựng ứng dụng web

Vậy là sever blockchain đã được thiết lập. Bạn hoàn toàn có thể thấy source code ở đây .

Bây giờ là lúc bắt đầu phát triển giao diện của ứng dụng web. Chúng ta đã sử dụng template Jinja2 để hiển thị các view và một số CSS để làm cho mọi thứ trở nên đẹp mắt.

Ứng dụng cần liên kết với một node trong mạng blockchain để tìm nạp tài liệu và cũng để gửi tài liệu mới .

import datetime
import json

import requests
from flask import render_template, redirect, request

from app import app

# Node mà chúng ta sẽ kết nối để fetch dữ liệu về
CONNECTED_NODE_ADDRESS = "http://127.0.0.1:8000"

posts = []

Hàm fetch_posts:

def fetch_posts():
  """
  Hàm get chain từ node, phân tíc dữ liệu và lưu trữ cục bộ
  """
  get_chain_address = "{}/chain".format(CONNECTED_NODE_ADDRESS)
  response = requests.get(get_chain_address)
  if response.status_code == 200:
    content = []
    chain = json.loads(response.content)
    for block in chain["chain"]:
      for tx in block["transactions"]:
        tx["index"] = block["index"]
        tx["hash"] = block["previous_hash"]
        content.append(tx)

    global posts
    posts = sorted(content,
            key=lambda k: k['timestamp'],
            reverse=True)

Ứng dụng có một biểu mẫu HTML để nhập nguồn vào của người dùng và sau đó thực thi request POST đến node được liên kết để thêm transaction vào nhóm transactions chưa được xác nhận. Transaction sau đó được mining bởi mạng và ở đầu cuối được tìm nạp sau khi reload trang :

@app.route('/submit', methods=['POST'])
def submit_textarea():
  """
  Route để tạo transaction mới
  """
  post_content = request.form["content"]
  author = request.form["author"]

  post_object = {
    'author': author,
    'content': post_content,
  }

  # Submit transaction
  new_tx_address = "{}/new_transaction".format(CONNECTED_NODE_ADDRESS)

  requests.post(new_tx_address,
         json=post_object,
         headers={'Content-type': 'application/json'})

  # Trả về homepage
  return redirect('/')

10. Chạy ứng dụng

Đến đây tất cả chúng ta đã hoàn thành xong ! source code
Cài đặt :

$ cd python_blockchain_app
$ pip install -r requirements.txt

Chạy một node blockchain trên cổng 8000

$ export FLASK_APP=node_server.py
$ flask run --port 8000

chạy ứng dụng web :

$ python run_app.py

11. Chạy nhiều node

Ta sẽ chạy nhiều node bằng cách chạy trên các cổng khac nhau. Vả sử dụng register_with để đăng ký thành một mạng ngang hàng:

# already running
$ flask run --port 8000 &
# spinning up new nodes
$ flask run --port 8001 &
$ flask run --port 8002 &
$ curl -X POST \
 http://127.0.0.1:8001/register_with \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{"node_address": "http://127.0.0.1:8000"}'

$ curl -X POST \
 http://127.0.0.1:8002/register_with \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{"node_address": "http://127.0.0.1:8000"}'

Bạn có thể chạy ứng dụng ( python run_app.py) và tạo transaction(đăng bài qua giao diện web) và khi bạn mined các transaction, tất cả các node trong mạng sẽ cập nhật chain. Và các node cũng có thể được kiểm tra bằng cách gọi bằng cURL hoặc Postman.

$ curl -X GET http://localhost:8001/chain
$ curl -X GET http://localhost:8002/chain

12. Authenticate transactions

Bạn hoàn toàn có thể đã nhận thấy một lỗ hổng trong ứng dụng là : Bất kỳ ai cũng hoàn toàn có thể biến hóa name và post bất kể content nào. Ngoài ra post dễ bị trá hình trong khi gửi transaction lên mạng blockchain. Một cách để xử lý điều này là tạo ra thông tin tài khoản người dùng, bằng mật mã khóa công khai minh bạch. Mỗi người dùng mới cần một public key và private key để hoàn toàn có thể đăng post trong ứng dụng :

 • Mỗi transaction mới được gửi (đăng post) được ký bằng private key của người dùng. Chữ ký này được thêm vào dữ liệu transaction cùng với thông tin người dùng.
   
 • Trong giai đoạn xác minh khi mining các giao dịch, chúng ta có thể xác minh xem chủ sở hữu được yêu cầu của bài đăng có giống với chủ sở hữu được chỉ định trong dữ liệu transaction hay không và thông báo không được sửa đổi nếu không đúng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chữ ký và public key của chủ sở hữu submit bài post.

13. Kết luận

Hướng dẫn này gồm có những nguyên tắc cơ bản của một Public blockchain. Nếu bạn đã theo dõi đến đấy thì giờ bạn đã hoàn toàn có thể tiến hành một blockchain từ đầu và thiết kế xây dựng một ứng dụng đơn thuần, được cho phép người dùng san sẻ thông tin trên blockchain. Mong rằng bài viết sẽ đem lại cho những bạn những kỹ năng và kiến thức có ích rất vui và hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo .

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.