253 lượt xem

PancakeSwap (v2) Trade Volume, Trade Pairs, and Info | CoinGecko


1 ? 0XD02193A8…
Live Chart
0xd02193a88ff17d40c0bb97d316067b3fd4cb3b9d USD 0.00
0.000000000080706 WBNB 0.6% $4,073 $4,061 USD 1,016,758
30351133395235.902
0XD02

0.33% Recently 2 ? 0XA0ECAF5E…
Live Chart
0xa0ecaf5edf5df69edc7768da897dcea7d0c8e526

$7.07

7.059256609 USDT 0.6% $63,715 $63,523 USD 476,193
63793.382
0XA0E

0.15% Recently 3 ? 0X23E8A705…
Live Chart
0x23e8a70534308a4aaf76fb8c32ec13d17a3bd89e USD 0.87
0.869755184897297 BUSD 0.6% $12,778 $12,739 USD 430,685
452455.297
0X23E

0.14% Recently 4 ? 0XACBB5A8B…
Live Chart
0xacbb5a8b97fbe5a5509aaa2f88d3cabad3d5b943 USD 0.01
0.315993700806981 0XFCE3EFEBC79D21A6B7CC7F3A7216E66E81F4B23B 0.6% $39,200 $39,083 USD 165,892
28366195.899
0XACB

0.05% Recently 5 ? 0XEECF92BF…
Live Chart
0xeecf92bf5e8f96e174510e9cd2b2a857aa039460 USD 0.82
0.8205351435199263 USDT 0.6% $12,161 $12,125 USD 124,409
148354.133
0XEEC

0.04% Recently 6 ? 0XAFF9084F…
Live Chart
0xaff9084f2374585879e8b434c399e29e80cce635 USD 1.36
0.0036992965784472 WBNB 0.61% $1,120 $1,116 USD 99,056
73162.062
0XAFF

0.03% Recently 7 ? 0X3008EBBA…
Live Chart
0x3008ebba0131a6085fcc230ef947ed8f8f12346f USD 0.00
0.0000000133606077 USDT 0.6% $16,842 $16,792 USD 71,737
4571837222539.718
0X300

0.02% Recently 9 ? 0X630D9842…
Live Chart
0x630d98424efe0ea27fb1b3ab7741907dffeaad78 USD 0.08
0.0002119592109065 WBNB 0.6% $4,747 $4,733 USD 57,227
711887.597
0X630

0.02% Recently 10 ? 0X2CC970E4…
Live Chart
0x2cc970e45b359d24ee76b4902fb6e9f50375a8a6 USD 0.00
0.0000000000187889 WBNB 0.66% $134 $134 USD 56,775
4545570977177.660
0X2CC

0.02% Recently 11 ? 0X758FB037…
Live Chart
0x758fb037a375f17c7e195cc634d77da4f554255b USD 0.49
0.0013345839761295 WBNB 0.6% $29,347 $29,259 USD 48,818
103532.050
0X758

0.02% Recently 13 ? 0XC994C96A…
Live Chart
0xc994c96a378d144f475a1e12302acf06eec43c1f USD 0.00
0.0001611957516177 0XFCB520B47F5601031E0EB316F553A3641FF4B13C 0.61% $1,884 $1,879 USD 44,314
74955245.278
0XC99

0.01% Recently 14 ? 0XAFF9084F…
Live Chart
0xaff9084f2374585879e8b434c399e29e80cce635 USD 1.37
0.0000353573906358 BTCB 0.62% $638 $636 USD 31,560
23364.387
0XAFF

0.01% Recently 15 ? 0X3EE47150…
Live Chart
0x3ee4715054d901945b7d31fef2cca8c3eae30ac7 USD 0.00
0.159144381911661 0XFCE3EFEBC79D21A6B7CC7F3A7216E66E81F4B23B 0.6% $44,234 $44,101 USD 30,992
12031352.579
0X3EE

0.01% Recently 16 ? 0X8D32605B…
Live Chart
0x8d32605b25921b548eefccdabc11e46543597aa7 USD 0.00
0.0000001312030458 WBNB 0.61% $1,484 $1,480 USD 26,569
708407678.856
0X8D3

0.01% Recently 17 ? 0XA5F249F4…
Live Chart
0xa5f249f401ba8931899a364d8e2699b5fa1d87a9 USD 0.00
0.0000047812584006 WBNB 0.62% $603 $601 USD 25,195
14304883.228
0XA5F

0.01% Recently 18 ? 0X16939EF7…
Live Chart
0x16939ef78684453bfdfb47825f8a5f714f12623a USD 3.26
0.008857159537538 WBNB 0.61% $3,258 $3,248 USD 23,537
7038.722
0X169

0.01% Recently 19 ? 0X7DDC52C4…
Live Chart
0x7ddc52c4de30e94be3a6a0a2b259b2850f421989 USD 0.19
0.0005076693585926 WBNB 0.6% $20,890 $20,827 USD 21,622
115168.801
0X7DD

0.01% Recently 20 ? 0X6DDB07FB…
Live Chart
0x6ddb07fb0824748ac197f9d4d157b0689bc08add USD 0.42
0.4152718799911025 USDT 0.61% $2,682 $2,674 USD 20,855
48427.468
0X6DD

0.01% **2 hours ago

Updated recently

21 ? 0X990E7154…
Live Chart
0x990e7154bb999faa9b2fa5ed29e822703311ea85 USD 0.01
0.0077481800695691 BUSD 0.6% $19,148 $19,090 USD 19,203
2479330.092
0X990

0.01% Recently 22 ? 0X4E840AAD…
Live Chart
0x4e840aadd28da189b9906674b4afcb77c128d9ea USD 0.05
0.0001285819450995 WBNB 0.6% $17,746 $17,692 USD 18,390
389958.987
0X4E8

0.01% Recently 23 ? 0X4695E4DD…
Live Chart
0x4695e4dd1e3011045573f6e16dc162687cdbac44 USD 0.03
0.0000719104911138 WBNB 0.62% $589 $587 USD 18,305
1325703.802
0X469

0.01% Recently 24 ? 0X070A08BE…
Live Chart
0x070a08beef8d36734dd67a491202ff35a6a16d97 USD 0.02
0.0195857013575426 BUSD 0.62% $610 $609 USD 16,307
807932.943
0X070

0.01% Recently 26 ? 0XE64E3027…
Live Chart
0xe64e30276c2f826febd3784958d6da7b55dfbad3 USD 0.00
0.0029589349054047 BUSD 0.61% $873 $870 USD 15,576
5652181.645
0XE64

0.01% Recently 27 ? 0XA8C2B8EE…
Live Chart
0xa8c2b8eec3d368c0253ad3dae65a5f2bbb89c929

$1.16

0.0031325706443118 WBNB 0.61% $2,823 $2,815 USD 15,419
13514.384
0XA8C

0.00% Recently 28 ? 0X47D30932…
Live Chart
0x47d3093210031664ec8d0ce29e3dcb616baa4e1a USD 0.00
0.000000000420356 WBNB 0.61% $861 $858 USD 14,546
227365180841.411
0X47D

0.00% **1 hour ago

Updated recently

29 ? 0XB28A5578…
Live Chart
0xb28a55783e383efc6654c10ad9a219bbf944a942 USD 0.00
0.0812915696833366 0XFCE3EFEBC79D21A6B7CC7F3A7216E66E81F4B23B 0.6% $17,958 $17,904 USD 14,405
10976914.999
0XB28

0.00% Recently 30 ? 0X42F3008F…
Live Chart
0x42f3008f6945f052c31e7680f7f78c512099b904 USD 0.24
0.000663331451718 WBNB 0.6% $21,363 $21,299 USD 13,818
56171.845
0X42F

0.00% Recently 31 ? 0X88469567…
Live Chart
0x88469567a9e6b2dae2d8ea7d8c77872d9a0d43ec USD 0.05
0.0001346853608692 WBNB 0.61% $1,647 $1,642 USD 13,663
302187.400
0X884

0.00% Recently 32 ? 0X3764BE11…
Live Chart
0x3764be118a1e09257851a3bd636d48dfeab5cafe USD 1.17
0.003174169607206 WBNB 0.61% $928 $925 USD 13,585
12080.716
0X376

0.00% **1 hour ago

Updated recently

33 ? 0X37DFACFA…
Live Chart
0x37dfacfaeda801437ff648a1559d73f4c40aacb7 USD 0.08
0.0002083039137038 WBNB 0.61% $2,441 $2,434 USD 12,360
156678.553
0X37D

0.00% **3 hours ago

Updated recently

34 ? 0XCDC8A2E9…
Live Chart
0xcdc8a2e9b009d6c0b26ff26fc25d11a23b009b1e USD 0.00
0.0000000588537842 WBNB 0.99% $21 $21 USD 11,617
151086876.333
0XCDC

0.00% Recently 35 ? 0XAD6CAEB3…
Live Chart
0xad6caeb32cd2c308980a548bd0bc5aa4306c6c18 USD 3.61
0.0097980491559915 WBNB 0.6% $3,651 $3,640 USD 10,976
3095.248
0XAD6

0.00% Recently 36 ? 0XD516E0BC…
Live Chart
0xd516e0bc37961b82653a7ba7a0e97f0fb4678307 USD 0.00
0.0000008993132132 WBNB 0.61% $2,207 $2,201 USD 10,041
31609060.458
0XD51

0.00% Recently 38 ? 0X6F769E65…
Live Chart
0x6f769e65c14ebd1f68817f5f1dcdb61cfa2d6f7e USD 0.08
0.0002032316978607 WBNB 0.61% $1,035 $1,032 USD 8,087
120173.188
0X6F7

0.00% Recently 39 ? 0XE91A8D2C…
Live Chart
0xe91a8d2c584ca93c7405f15c22cdfe53c29896e3 USD 0.25
0.0006691787462712 WBNB 0.6% $6,135 $6,116 USD 6,864
28162.969
0XE91

0.00% Recently 40 ? 0X4CFBBDFB…
Live Chart
0x4cfbbdfbd5bf0814472ff35c72717bd095ada055 USD 0.00
0.0000055627308211 WBNB 0.61% $2,041 $2,034 USD 6,333
3040441.588
0X4CF

0.00% Recently 41 ? 0X435C2834…
Live Chart
0x435c2834ce00e62eda04ec5dd85259e44d0bb1a0 USD 0.02
0.016080488855824 BUSD 0.61% $1,054 $1,051 USD 5,904
305271.625
0X435

0.00% **3 hours ago

Updated recently

42 DogeKing (DOGEKING)
DogeKing USD 0.00

DOGEKING/0…

Live Chart
0x641ec142e67ab213539815f67e4276975c2f8d50 USD 0.00
0.0000000128309654 0XC9882DEF23BC42D53895B8361D0B1EDC7570BC6A 0.63% $253 $252 USD 5,874
124269416714.338
DOGEKING

0.00% Recently 43 ? 0X070A08BE…
Live Chart
0x070a08beef8d36734dd67a491202ff35a6a16d97 USD 0.02
0.0037939418597879 0X747D74DB20CC422F39AB54EDB2A3CE21F3C98AF1 0.61% $1,975 $1,969 USD 5,218
260832.743
0X070

0.00% **2 hours ago

Updated recently

44 ? 0XDECE0F68…
Live Chart
0xdece0f6864c1511369ae2c30b90db9f5fe92832c USD 0.00
0.0008560784331728 USDT 0.61% $2,281 $2,274 USD 5,153
5674382.173
0XDEC

0.00% **2 hours ago

Updated recently

45 ? 0XAFF9084F…
Live Chart
0xaff9084f2374585879e8b434c399e29e80cce635 USD 1.39
1.39369931191518 BUSD 0.65% $171 $170 USD 5,124
3743.986
0XAFF

0.00% Recently 46 ? 0X568404FE…
Live Chart
0x568404fefea23bc406056dc90e61125ed7bda045 USD 0.00
0.0000000000007017 WBNB 0.61% $1,814 $1,809 USD 4,682
16457472210564.250
0X568

0.00% Recently 47 ? 0X5DD1E31E…
Live Chart
0x5dd1e31e1a0e2e077ac98d2a4b781f418ca50387 USD 1.05
0.0028618138978838 WBNB 0.61% $1,133 $1,129 USD 4,444
4160.954
0X5DD

0.00% Recently 48 ? 0X0CA95839…
Live Chart
0x0ca958394bf4f68d30454421388a6a4af8652e4b USD 0.00
0.0000000000002037 WBNB 0.62% $444 $443 USD 4,175
47592383173827.470
0X0CA

0.00% **4 hours ago

Updated recently

49 ? 0X630D9842…
Live Chart
0x630d98424efe0ea27fb1b3ab7741907dffeaad78 USD 0.08
0.0784094396403417 BUSD 0.61% $1,002 $999 USD 4,164
52224.268
0X630

0.00% Recently

50 ? 0X9E26BFB2…
Live Chart
0x9e26bfb2dda10ad64beb2dd6fa39b9d94d2e236d USD 0.00
0.0000000000013331 WBNB 0.61% $1,356 $1,352 USD 3,976
8852032701476.371
0X9E2

0.00% Recently

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.